VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LazyFriday s.r.o. pro službu LazyFriday catio

1. Vznik a podmínky smluvního vztahu

1. 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky spolu uzavírá Zákazník a Poskytovatel na základě stanovení pozdějších předpisů.
 

1. 2. Poskytovatel služeb nabízených na webových stránkách LazyFriday s.r.o. – LazyFriday catio (www.catio.cz) je:
 

LazyFriday s.r.o.
Ičo: 06977961
Spisová značka: C 292397 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, Česká Republika
Korespondenční adresa: Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno, Česká Republika
E-mail: ahoj@lazyfriday.cz
Telefon: +420 775 898 888
Bankovní spojení: 2501524194/2010 ( u Fio Banka a.s.) dále jen Poskytovatel.

 

1. 3. Odpovědný vedoucí: Lukáš Verčík e-mail: ceo@lazyfriday.cz, tel. 606 025 288 Dále jen: Odpovědný vedoucí.
 

1. 4. Catio chůva: Fyzická osoba ve smluvním vztahu s Poskytovatelem vykonávající služby hlídání mazlíčků pod značkou LazyFriday catio. Dále jen Chůva.
 

​1. 5. Zákazník: Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která objednává a nebo využívá služby pod značkou LazyFriday catio u společnosti LazyFriday s.r.o. Dále jen: Zákazník.

2. Poskytování služeb hlídání koček a dalších zvířat

Předmětem plnění je poskytování služeb hlídání koček u Zákazníka doma, vyplývající z předmětu podnikání Poskytovatele.


2. 1. Poskytovatel zastoupený Chůvou se tímto Zákazníkovi zavazuje, že zajistí péči jeho kočkám a dalším domácím zvířatům dle sjednané „Dohody o hlídání“.

 

2. 2. Poskytovatel zastoupený Chůvou se tímto zavazuje, že péči o Zákazníkova zvířata bude vykonávat s láskou, profesionalitou, diskrétností a s ohledem na Zákazníkovu domácnost.

 

2. 3. Poskytovatel zastoupený Chůvou se tímto zavazuje, že se bude vyskytovat pouze v prostorách nezbytně nutných k vykonávání úkonů uvedených v Dohodě o hlídání.

 

2. 4. Poskytovatel zastoupený Chůvou je zavázán přísnou mlčenlivostí o poskytovaných službách ke třetím stranám dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a řídí se vnitřními předpisy pro nakládání s osobními údaji zákazníků společnosti LazyFriday s.r.o.

 

2. 5. Chůvy pracují dle běžných zvyklostí profese a svou práci vykonávají dle nejlepšího vědomí a svědomí.

 

2. 6. Poskytovatel, zastoupený Chůvou se zavazuje informovat Zákazníka o aktuálním zdravotním i psychickém stavu svěřeného zvířete po každé návštěvě a po každém venčení a to písemnou formou, foto a/nebo video dokumentací. Volba formy informování je výhradně na uvážení Poskytovatele.

 

2. 7. Služby LazyFriday catio nemusí být vhodné pro všechny kočky, zejména pak pro kočky nesnášenlivé, agresivní, psychicky vázané na své pány nebo kočky obtížně socializovatelné. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnutí poskytnutí služby pro kočky, které uzná jako nevhodné pro poskytovanou službu. 

2. 8. Služby LazyFriday catio jsou určeny pro kočky zdravé v dobré fyzické a psychické kondici, kteří netrpí žádnými vážnými zdravotními obtížemi.

2. 9. Zákazník podpisem Dohody o hlídání koček dává Poskytovateli zastoupenému Chůvou svolení k zajištění péče o kočky a vykonání dalších úkolů uvedených v Dohodě o hlídání dle termínů a na adrese uvedené v Dohodě o hlídání.

2. 10. Zákazník majitel zvířete objednávkou uděluje Poskytovateli souhlas s poskytnutím veterinární péče zvířeti v případě neodkladné potřeby. Poskytovatel se o této skutečnosti zavazuje neprodleně informovat Zákazníka. Veterinární péči a náklady spojené se zajištěním veterinární péče hradí Zákazník v plné výši.

2. 11. Při velmi nepříznivém počasí (krupobití, prudký trvající déšť, silný mráz, tropické horko atp.) si Poskytovatel vyhrazuje právo na výkon služby venčení v délce nezbytně nutné k vykonání potřeb kočky s ohledem na individuální pocity kočky, zdravotní stav a tělesnou kondici kočky.

2. 12. Zákazník při podpisu Dohody o hlídání koček poskytovateli zastoupenému Chůvou předává klíče od místa pobytu kočky Chůvě a souhlasí s termínem jejich navrácení uvedeným v Dohodě o hlídání.

2. 13. Poskytovatel má uzavřené „Pojištění podnikatele a právnických osob“ u Generali a.s. s limitem plnění 5 000 000 Kč.

2. 14. Dohoda o hlídání a koček nabývá platnosti podpisem Zákazníka a zaplacením částky za hlídání na účet Poskytovatele.

2. 15. Dohoda se zhotovuje ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží Zákazník a druhé Poskytovatel zastoupený Chůvou.

2. 16. Veškeré údaje z Dohody o hlídání jsou převedeny do elektronické podoby do platformy Róza a informace, data a komunikace z hlídání probíhá v rámci platformy Róza, pokud Poskytovatel neurčí jinak, s čímž Zákazník dává výslovný souhlas. .

3. Ceny

3. 1. Cena zakázky se stanovuje podle aktuálně platného ceníku Poskytovatele v platformě Róza, ceny jsou také uvedeném na webových stránkách služby „LazyFriday catio“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.catio.cz) v sekci ceník hlídání.
 

3. 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění.
 

3. 3. Smluvní strany se mohou dohodnout také na jiné, individuální ceně. Poskytovatel si vyhrazuje výhradní právo k určení ceny.

4. Objednávka, rozšíření a nebo zkrácení objednávky

4. 1. Objednávka hlídání koček učiněná Zákazníkem jakoukoliv formou není pro zákazníka nijak právně závazná, má pouze informativní charakter a slouží poskytovateli k rozvržení časového plánu Chův pro poskytování služeb hlídání koček ve smyslu služeb nabízených na webových stránkách služby „LazyFriday catio“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.catio.cz).
 

4. 2. Objednávka hlídání koček se stává závaznou podpisem Dohody o hlídání a uhrazeným ceny objednávky na bankovní účet Poskytovatele.

4.3. Zákazník může po dohodě s Poskytovatelem objednávku kdykoliv rozšířit nebo naopak zkrátit. Platba za nevyčerpané služby propadá bez náhrady Poskytovateli, pokud se Poskytovatel nedohodne se Zákazníkem jinak. 

5. Platba za poskytnuté služby

5. 1. Platba za poskytnuté služby je splatná před započetím poskytnuté služby ze strany Poskytovatele, čímž se rozumí po úvodní schůzce a podpisu Dohody o hlídání a venčení.
 

5. 2. Dohoda o hlídání slouží jako faktura za poskytnuté služby.

5. 3. Zákazník se zavazuje uhradit částku poskytovateli bankovním převodem na účet: 2501524194/2010 u Fio Banka, a.s. variabilním symbolem uvedeném na Dohodě o hlídání. Variabilní symbol je číslo dohody o hlídání a venčení.

54. Zákazník se zavazuje uhradit částku Poskytovateli v plné výši a to nejpozději 10 kalendářních dnů po uzavření Dohody o hlídání, či k prvnímu dni hlídacího období (v případě, že byla Dohoda o hlídání uzavřena méně, než 10 kalendářových dní před hlídacím obdobím).

5. 5Poskytovatel přijímá pouze bezhotovostní platby.

6. Storno podmínky

6. 1. V případě zrušení objednávky zákazníkem 24 hodin před termínem úvodní schůzky je objednávka hlídání zrušena bez storno poplatku.
 

6. 2. V případě zrušení objednávky Zákazníkem méně než 24 hodin před termínem úvodní schůzky je objednávka hlídání je Zákazníkovi naúčtován storno poplatek ve výši 200 Kč, pokud se Poskytovatel nehodne se Zákazníkem jinak.

6. 3. V případě zrušení objednávky Zákazníkem po podpisu Dohody o hlídání a současně před prvním dohodnutým dnem hlídání, bude Poskytovatelem vyúčtován storno poplatek Zákazníkovi ve výši 50 % z celkové ceny objednávky. Poskytovatel odečte storno poplatek z úhrady objednávky Zákazníkem a zbývající rozdíl navrátí do 14 pracovních dnů na účet, ze kterého byla platba objednávky provedena.

6. 4. V případě zrušení objednávky Zákazníkem po podpisu Dohody o hlídání a současně v průběhu poskytování služby (hlídání mazlíčka), bude Poskytovatele vyučtován storno poplatek Zákazníkovi ve výši 100% z celkové ceny objednávky. 

6. 5. Výjimka z povinnosti placení: V ojedinělých případech lze platební povinnost Zákazníkovi prominout, nebo ponížit. Do zvláštních případů se počítá vážné onemocnění/ úraz / a další. Uvážení výjimky z placení je zcela na straně Poskytovatele.

7. Podmínky objednávky budoucí

7. 1. Zákazník se zavazuje, že nebude bezprostředně po ukončení spolupráce po dobu následujících 24 měsíců přímo kontaktovat Chůvy, nebo reagovat na přímou nabídku spolupráce ze strany Chůvy, aniž by kontaktoval Poskytovatele.

8. Ochrana osobních údajů

8. 1. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly poskytovatelem a Chůvou zpracovávány a uchovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování služeb hlídání koček.
 

8. 2. Zaškrtnutím políčka „Zákazník souhlasí s uchováním osobních údajů poskytovatelem v souladu s GDPR“ v Dohodě o hlídání koček. Zákazník souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby společnost LazyFriday s.r.o. zpracovávala a používala osobní údaje uživatele, vypsané v Dohodě i po ukončení hlídání nebo venčení.
 

8. 3. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

8. 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout v nejnutnějším rozsahu osobní údaje zákazníka třetím subjektům, které pro Poskytovatele vykonávají služby (například účetní, daňové, právní poradenství).

8. 5. Poskytovatel osobní údaje zákazníka využije výhradně za účelem poskytování služeb hlídání koček, nikoli k marketingovým či obchodním účelům.

8. 6. Poskytovatel je oprávněn zasílat zákazníkovi vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je Zákazník aktivně vyžádá, a to do doby, než Zákazník Poskytovateli sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení Zákazník může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. 7. Poskytovatel i Chůvy musí vynaložit maximální úsilí na ochranu osobních údajů zákazníka a dodržují „Zásady ochrany osobních údajů" umístěné na webových stránkách služby „LazyFriday catio“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.catio.cz).

9. Obecná ustanovení

9. 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

9. 2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. 3. Dohody o hlídání koček a otázky související se řídí českým právem.

9. 4. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

9. 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.06.2021. 

Máte dotaz k všeobecným obchodním podmínkám, kontaktujte nás

lazyfriday_catio.cz_ikony_kontaktujte_na

Centrum zákaznické péče
tel: +420 775 898 888
e-mail: ahoj@catio.cz
chat: v pravém dolním rohu

O SLUŽBĚ

O LAZYFRIDAY CATIO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Zavolejte nám na:

+420 775 898 888

Jsme tu pro vás každý den:

PO-PÁ: 08:00 - 20:00
SO-NE: 10:00 - 16:00

MAGAZÍN LAZYFRIDAY CATIO

Vše o plemeni

Kočka a já

Kočičí poradna

Zdraví

Tipy od catio