Obchodní podmínky  »  Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LazyFriday s.r.o. pro službu Catio.cz

1. Vznik a podmínky smluvního vztahu

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky spolu uzavírá zákazník a poskytovatel na základě stanovení pozdějších předpisů.

Poskytovatel a zákazník:

1.1 Poskytovatel služeb nabízených na webových stránkách LazyFriday s.r.o. – Catio.cz (www.catio.cz):

LazyFriday s.r.o.

Ičo: 06977961

Spisová značka: C 292397 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, Česká Republika

Korespondenční adresa: Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno, Česká Republika

Email: ahoj@lazyfriday.cz

Telefon: +420 775 898 888

Bankovní spojení: 2501524194/2010 ( u Fio Banka a.s.) dále jen Poskytovatel.

1.2 Odpovědný vedoucí: Lukáš Verčík email: luke@catio..cz, tel. 606 025 288 Dále jen: Odpovědný vedoucí.

1.3 Catio Hrdinka / Catio Hrdina: Fyzická osoba ve smluvním vztahu s Poskytovatelem vykonávající služby hlídání mazlíčků pod značkou Catio.cz. Dále jen Catio Hrdinka.

1.4 Zákazník: Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která objednává a nebo využívá služby pod značkou Catio.cz u společnosti LazyFriday s.r.o. Dále jen: Zákazník.

2. Poskytování služeb hlídání koček a dalších domácích zvířat:

Předmětem plnění je poskytování služeb hlídání koček u zákazníka doma, vyplývající z předmětu podnikání poskytovatele.

2.1. Poskytovatel zastoupený Catio Hrdinkou se tímto zákazníkovi zavazuje, že zajistí péči jeho kočkám a dalším domácím zvířatům dle sjednané „Dohody o hlídání“.

2.2 Poskytovatel zastoupený Catio Hrdinkou se tímto zavazuje, že péči o zákazníkova zvířata bude vykonávat s láskou, profesionalitou, diskrétností a s ohledem na zákazníkovu domácnost.

2.3 Poskytovatel zastoupený Catio Hrdinkou se tímto zavazuje, že se bude vyskytovat pouze v prostorách nezbytně nutných k vykonávání úkonů uvedených v Dohodě o hlídání.

2.4 Poskytovatel zastoupený Catio Hrdinkou je zavázán přísnou mlčenlivostí o poskytovaných službách ke třetím stranám dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a řídí se Vnitřními předpisy pro nakládání s osobními údaji zákazníků společnosti LazyFriday s.r.o.

2.5 Catio Hrdinky pracují dle běžných zvyklostí profese a svou práci vykonávají dle nejlepšího vědomí a svědomí.

2.6 .Poskytovatel, zastoupený Catio Hrdinkou se zavazuje informovat zákazníka o aktuálním zdravotním i psychickém stavu svěřeného zvířete po každé návštěvě a to jak písemnou formou, tak foto a video dokumentací.

2.7 Zákazník podpisem Dohody o hlídání koček dává Poskytovateli zastoupenému Catio Hrdinkou svolení k zajištění péče o kočky a vykonání dalších úkolů uvedených v Dohodě o Hlídání dle termínů a na adrese uvedené v Dohodě o hlídání.

2.8 Zákazník při podpisu Dohody o hlídání koček poskytovateli zastoupenému Catio Hrdinkou předává klíče od místa pobytu koček Catio Hrdnice a souhlasí s termínem jejich navrácení uvedeným v Dohodě o hlídání.

2.9 Poskytovatel má uzavřené „Pojištění podnikatele a právnických osob“ u Generali a.s. s limitem plnění 5 000 000 Kč.

2.10 Dohoda o hlídání koček nabývá platnosti podpisem zákazníka a zaplacením částky za hlídání na účet poskytovatele.

2.12 Dohoda se zhotovuje ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží zákazník a druhé poskytovatel zastoupený Catio Hrdinkou.

2.11 Veškeré údaje z Dohody o hlídání převedeny do elektronické podoby do platformy CatioRoza a informace, data a komunikace z hlídání probíhá v rámci platformy CatioRoza s čímž zákazník dává výslovný souhlas. .

3. Ceny

3.1. Cena zakázky se stanovuje podle aktuálně platného ceníku poskytovatele, uvedeném na webových stránkách projektu „Catio.cz“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.catio.cz) v sekci ceník.

3.2. Smluvní strany se v případě zájmu zákazníka mohou dohodnout také na jiné, individuální ceně (např. na předplatném více návštěv najednou za zvýhodněné ceny).

4. Objednávka, rozšíření anebo zkrácení objednávky

4.1 Objednávka hlídání koček učiněná Zákazníkem jakoukoliv formou není pro Zákazníka nijak právně závazná, má pouze informativní charakter a slouží Poskytovateli k rozvržení časového plánu Catio Hrdinek pro poskytování služeb hlídání koček ve smyslu služeb nabízených na webových stránkách projektu „Catio.cz“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.catio.cz).

4.2 Zákazník má právo objednávku kdykoliv rozšířit nebo naopak zkrátit a budou mu vždy účtovány pouze již poskytnuté služby. Platba za nevyčerpané služby služby bude zákazníkovi převedena do kreditů na hlídání, které si může Zákazník vybrat v následujících 6 měsících.

5. Platba za poskytnuté služby

5.1 Platba za poskytnuté služby je splatná před započetím poskytnuté služby ze strany Poskytovatele, čímž se rozumí po úvodní schůzce a podpisu Dohody o hlídání.

5.2 Po podpisu Dohody o hlídání Zákazníkem a Poskytovatelem zastoupeným Catio Hrdinkou, vystaví Poskytovatel elektronickou fakturu, který Zákazníkovi odešle na jeho email k uhrazení.

5.3 Zákazník se zavazuje uhradit částku poskytovateli bankovním převodem na účet 2501524194/2010 u Fio Banka, a.s. variabilním symbolem uvedeném na Dohodě o Hlídání. Variabilní symbol je číslo dohody o hlídání.

5.4. Zákazník se zavazuje uhradit částku poskytovateli v plné výši a to nejpozději 5 kalendářních dnů po uzavření Dohody, či k prvnímu dni hlídacího období (v případě, že byla Dohoda uzavřena méně, než 5 kalendářových dní před hlídacím obdobím).

5.5 Poskytovatel přijímá pouze bezhotovostní platby.

6. Storno podmínky

6.1. Celoročně: V případě zrušení objednávky zákazníkem 48 a méně hodin před začátkem hlídacího období bude poskytovatelem zákazníkovi naúčtována částka za zrušené hlídání v plné výši. Uhrazená částka bude Zákazníkovi převedena do kreditů na hlídání, které zákazník může vybrat kdykoliv v době platnosti kreditů.

6.2. V měsících duben až září a prosinec: V případě zrušení objednávky zákazníkem méně než 7 kalendářních dní před začátkem hlídacího období bude poskytovatelem vyúčtována zákazníkovi 75 % částka z celkové ceny. Uhrazená částka bude Zákazníkovi převedena do kreditů na hlídání, které zákazník může vybrat kdykoliv v době platnosti kreditů.

6.3. V měsících říjen až listopad a leden až březen: V případě zrušení objednávky zákazníkem méně než 7 kalendářních dní před začátkem hlídacího období bude poskytovatelem vyúčtována zákazníkovi 50 % částka z celkové ceny. Uhrazená částka bude Zákazníkovi převedena do kreditů na hlídání, které zákazník může vybrat kdykoliv v době platnosti kreditů.6.4. Zrušení hlídání v průběhu výkonu: V případě nedokončení hlídání (např. z důvodu dřívějšího příjezdu) si zákazník může zbylé hlídání vybrat v následujících 6 měsících. V opačném případě mu částka propadá.

6.5. Výjimka z povinnosti placení: V ojedinělých případech lze platební povinnost zákazníkovi prominout, nebo ponížit. Do zvláštních případů se počítá vážné onemocnění/ úraz a další. Uvážení výjimky z placení je zcela na straně poskytovatele.

7. Podmínky objednávky budoucí:

7.1. Zákazník se zavazuje, že nebude bezprostředně po ukončení spolupráce po dobu následujících 24 měsíců přímo kontaktovat kočičí chůvy, nebo reagovat na přímou nabídku spolupráce ze strany kočičí chůvy, aniž by kontaktoval poskytovatele.

8. Catio Kredity:

8.1. Hodnota 1 Catio Kreditu je 1 Kč.

8.2. Platnost Catio kreditů je 6 měsíců ode dne vzniku kreditu.

8.3. Kredity lze čerpat v celkové výši a nebo částečně dle uvážení zákazníka.

8.4. Kredity lze použít na celkovou nebo částečnou úhradu hlídání Zákazníka. V případě čerpání pro částečnou úhradu hlídání jsou kredity použity k uhrazení ceny za hlídání ve výši kreditu a rozdíl mezi cenou hlídání a hodnotou kreditů je doúčtován Zákazníkovi k doplacení.

8.5. Nejsou-li kredity vybrány v období jejich platnosti, tak prodají Poskytovateli bez nároku na náhradu.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Poskytovatelem a Catio Hrdinkou zpracovávány a uchovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování služeb hlídání koček.

9.2 Zaškrtnutím políčka „Zákazník souhlasí s uchováním osobních údajů Poskytovatelem v souladu s GDPR“ v Dohodě o hlídání koček Zákazník souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby společnost LazyFriday s.r.o. zpracovávala a používala osobní údaje uživatele, vypsané v Dohodě i po ukončení hlídání.

9.3 Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm Poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

9.4 Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Zákazníka neposkytnout třetím subjektům.

9.5 Poskytovatel osobní údaje Zákazníka využije výhradně za účelem poskytování služeb hlídání koček, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

9.6 Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je Zákazník aktivně vyžádá, a to do doby, než Zákazník Poskytovateli sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení Zákazník může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9.7 Poskytovatel i Catio Hrdinky musí vynaložit maximální úsilí na ochranu osobních údajů Zákazníka a dodržují „Zásady ochrany osobních údajů“ umístěný na webových stránkách projektu „Catio.cz“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.catio.cz).

9.8 Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Obecná ustanovení

10.1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10.3. Dohody o hlídání koček a otázky související se řídí českým právem.

10.4. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

11. Účinnost

11.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 26. listopadu 2018.

Catio.cz si zamilujete vy i vaše kočka!

Chci pohlídat