Obchodní podmínky pro doplňkové služby a produkty

Obchodní podmínky pro doplňkové služby a produkty společnosti LazyFriday s.r.o. pro službu Catio.cz

1. VZNIK A PODMÍNKY SMLUVNÍHO VZTAHU

1.1. Tyto Obchodní podmínky pro doplňkové služby a produkty spolu uzavírá zákazník a poskytovatel na základě stanovení pozdějších předpisů.

Poskytovatel a zákazník:

1.2. Poskytovatel služeb nabízených na webových stránkách LazyFriday s.r.o. – Catio.cz (www.catio.cz), dále jen Poskytovatel:

LazyFriday s.r.o.
Ičo: 06977961
Spisová značka: C 292397 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, Česká Republika
Korespondenční adresa: Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno, Česká Republika
Email: ahoj@lazyfriday.cz
Telefon: +420 775 898 888
Bankovní spojení: 2501524194/2010 ( u Fio Banka a.s.) dále jen Poskytovatel.

1.3. Odpovědný vedoucí: Lukáš Verčík e-mail: ceo@lazyfriday.cz, tel. 606 025 288 Dále jen: Odpovědný vedoucí.

1.4. Catio.cz Hrdinka / Hrdina: Fyzická osoba ve smluvním vztahu s Poskytovatelem vykonávající služby hlídání mazlíčků a výkon doplňkových služeb pod značkou Catio.cz. Dále jen Hrdinka / Hrdina.

1.5. Zákazník: Zákazníkem se rozumí fyzická i právnická osoba, která objednává a nebo využívá služby pod značkou Catiio.cz u společnosti LazyFriday s.r.o. Dále jen: Zákazník.

2. POSKYTOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

2.1. Placené doplňkové služby si zákazník objednává zvlášť, nad rámec ceny za vybraný tarif. Některé doplňky jsou však vykonány v čase zakoupeného tarifu a tedy nejsou nad rámec uvedeného času tarifu, dle popisu doplňku.

2.2. Doplňkové služby se Poskytovatel zastoupeným Catio Hrdinkou a subdodavateli LazyFriday s.r.o., zavazuje vykonávat pečlivě, profesionálně, s nejlepším vědomím a svědomím.

2.3. Vybrané doplňkové služby jsou uvedeny v Dohodě o hlídání a současně v elektronické platformě Roza. Zákazník podpisem této smlouvy souhlasí s plněním vybraných doplňkových služeb.

4. DOPLŇKY

4.1. DOPLNĚK “DROBNÁ VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI”

4.1.1. Doplněk „drobná výpomoc v domácnosti“ je doplňkovou službou k ceně zakoupeného tarifu a to zcela zdarma.

4.1.2. Doplněk “drobná výpomoc v domácnosti”  lze přiobjednat v platformě Roza.

4.1.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit, částečně vykonat, nebo vůbec nevykonat doplněk “drobná výpomoc v domácnosti”. V případě nevykonání doplňku bude Zákazníkovi vrácena uhrazená částka za doplněk na bankovní účet, ze kterého byl doplněk uhrazen.

4.1.4. V rámci doplňku je Hrdinka / Hrdina povinen obstarat drobnou výpomoc v domácnosti, a to vynesení odpadků, zalití květin, vyvětrání a vybrání pošty z domovní schránky.

4.1.5. Při výkonu vynesení odpadků z domácnosti Hrdinka / Hrdina vynáší běžný směsný odpad pouze v případě, je-li možnost vynesení odpadků do místa tomu určeného ve vzdálenosti do 200 m od místa výkonu hlídání mazlíčka.

4.1.6. V případě tříděného odpadu Hrdinka / Hrdina vynáší pouze takový tříděný odpad, jehož kontejnery se nacházejí ve vzdálenosti do 200 m od místa výkonu hlídání mazlíčka.. 

4.1.7. Vynesení odpadu se nevztahuje na odpad objemný, nebezpečný,  vyžadující speciální zacházení a s citlivým obsahem. Posouzení zda odpad spadá do některé z vyjmenovaných kategorií je výlučně na posouzení Poskytovatele, zastoupeného Hrdinkou / Hrdinou.

4.1.8. Pro výkon péče o květiny je Zákazník povinen předat informace potřebné k obstarání květin v domácnosti.

4.1.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo zřeknutí se péče o květiny, které potřebují zvýšenou péči, s vysokou hodnotou, toxické, alergenní, či jinak nebezpečné květiny. Posouzení zda odpad spadá do některé z vyjmenovaných kategorií je výlučně na posouzení Poskytovatele, zastoupeného Hrdinou / Hrdinkou.

4.1.10. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za stav květin, ani jejich úhyn nebo poškození.

4.1.11. Při výkonu vyzvednutí pošty dochází k vyzvedávání pošty pouze v místě výkonu hlídání mazlíčka a tím jsou bytové schránky nebo domovní schránky. 

4.1.12. Hrdinka / Hrdina nejsou oprávněni přebírat doporučenou poštu, poštu s modrým či jiným barevným pruhem, poštu s dobírkou, s vysokou hodnotou.

4.1.13. Hrdinka / Hrdina nejsou v žádném případě oprávněni převzatou poštu otevírat a nahlížet tak do obsahu pošty.

4.1.14. Hrdinka / Hrdina převzatou poštu ukládá na předem stanovené místo v bytě / domě, které Zákazník předem pro tento úkon určil. 

4.1.15. V případě, je-li ve schránce vhozena výzva pro vyzvednutí zásilky na poště, Hrdinka / Hrdina tuto výzvu ze schránky převezme a uloží ji na předem stanovené místo v bytě / domě, které Zákazník předem pro tento úkon určil. 

4.1.16. Doplněk drobnou výpomoc v domácnosti Hrdinka / Hrdina vykonává po celou dobu zakoupeného tarifu hlídání a tento doplněk je vykonáván v čase zakoupeného tarifu hlídání. 

4.1.17. Doplněk drobnou výpomoc v domácnosti vykonává Hrdinka / Hrdina tak, aby nedošlo ke snížení kvality péče o daného domácího mazlíčka. 

4.2. DOPLNĚK “PÉČE O DALŠÍ MAZLÍČKY”

4.2.1. Doplněk „péče o další mazlíčky“ je doplňkovou službou k ceně zakoupeného tarifu a to zcela zdarma. 

4.2.2.  Doplněk “péče o další mazlíčky”  lze přiobjednat v platformě Roza.

4.2.3. Tento doplněk zahrnuje základní péči o další mazlíčky v domácnosti a to rybičky, králíky, morčata, křečky, pískomily, činčily, želvy, drobné ještěry, andulky a kočky jsou-li ve společné domácnosti s kočkou.

4.2.4. Poskytovatel neposkytuje péči o exotické, jedovaté, chráněné, ohrožené a zdraví člověka ohrožující domácí mazlíčky. Posouzení zda domácí mazlíček spadá do některé z vyjmenovaných kategorií je výlučně na posouzení Poskytovatele.

4.2.5. Zákazník je povinen předem informovat o dalších mazlíčcích, kteří se v domácnosti vyskytují a podat k nim veškeré informace potřebné k zajištění péče o ně. Mezi tyto informace patří, o jaké mazlíčky se jedná, druh, jejich přesný počet, jejich zdravotní stav. Dále také harmonogram potřebný k zajištění jejich péče – krmení, čištění, socializace. 

4.2.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zřeknutí zodpovědnosti za případné újmy mazlíčka v případě, nedodá-li Zákazník tyto potřebné informace k zajištění péče o mazlíčka nebo nepodá-li Zákazník informace vůbec. 

4.2.7. V případě bodu 4.4.6. nebo v případě, kdy byl mazlíček nemocný již při převzetí do péče Poskytovatelem, je za případnou újmu mazlíčka zodpovědný Zákazník a Zákazník hradí veškerou poskytnutou péči.

4.2.8. Je-li během péče ze strany Poskytovatele potřeba poskytnout mazlíčkovi veterinární ošetření veškeré náklady za toto ošetření je Zákazník povinen Poskytovateli proplatit. 

4.2.9. Čas strávený při veterinárním ošetření není započítáván do času zakoupeného tarifu a tento navýšený čas Hrdinky / Hrdiny je Zákazník povinen Poskytovateli proplatit dle platného ceníku dostupného v ceníku uvedeném na webu Catio.cz. Doplatek je účtován po 15 minutových blocích , kdy i započatý blok je brán jako celý blok.

4.2.10. Dojde-li k pochybení při výkonu péče o mazlíčka ze strany Poskytovatele a toto pochybení má za následek potřebu veterinárního ošetření mazlíčka, hradí toto ošetření Poskytovatel v rámci „Pojištění podnikatele a právnických osob“ u Generali a.s. s limitem plnění 5 000 000 Kč.

4.2.11. Doplněk péče o další mazlíčky Hrdinka / Hrdina vykonává po celou dobu zakoupeného tarifu hlídání. 

4.3. DOPLNĚK „DROBNÝ NÁKUP DLE TVÉHO PŘÁNÍ“

4.3.1. Doplněk „drobný nákup dle tvého přání“ dále jen nákup, je příplatkovou službou jehož cena se připočte k ceně tarifu hlídání, dle aktuálního ceníku dostupného v platformě Roza a na webových stránkách Catio.cz.

4.3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout, limitovat, modifikovat plnění tohoto doplňku, kdykoliv bez předchozího upozornění a nároku na škodu. 

4.3.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo dle svého uvážění pozměnit obsah nákupního seznamu.

4.3.4. Maximální hodnota nákupu je limitována na 400 Kč

4.3.5. Zákazník je povinen uhradit cenu za nákup, po předložení účtenky, nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení hlídání a to na účet Poskytovatele 2501524194/2010. Jako variabilní symbol Zákazník uvede číslo Dohody.  

4.3.6. ​1 ks objednaného doplňku je 1 nákup v jedné prodejně potravin, nebo chovatelských potřebách, v nejbližším okolí místa hlídání. Nelze tak kombinovat na 1 ks doplňku s více návštěvami supermarketů, prodejen apod. ​

4.3.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo výběru prodejny a to kdykoliv bez předchozího upozornění změnit prodejnu. 

4.3.8. Nákup je limitován na maximální počet položek 10 o celkové maximální hmotnosti 4 kg. 

4.3.9. Doplněk se nevztahuje pro nákup alkoholických a tabákových výrobků.

4.3.10. V případě není-li produkt z nákupního seznamu dostupný, vyhrazuje si Poskytovatel právo, tento produkt ze seznamu nedodat, nebo dodat produkt podobný. 

4.3.11. Nákup je předán Zákazníkovi v případě, že se Zákazník zdržuje v místě hlídání. V případě není-li možné předat nákup přímo Zákazníkovi, je nákup umístěn na příslušná místa (kuchyň, lednice, spíž), po předchozí domluvě Hrdiny / Hrdinky a Zákazníka. 

4.3.12. Originál dokladu o nákupu je předán (ponechán) Zákazníkovi. Kopie dokladu o nákupu je ponechána Poskytovateli.  Tato kopie je součástí vyúčtování / faktury doplatku Zákazníkem. 

4.3.13. Zákazník je povinen sdělit Poskytovateli alergie své, i těch členů domácnosti, kteří budou položky  z nákupního seznamu konzumovat nebo používat. Dále je také povinen sdělit veškerá jiná zdravotní omezení, které by mohla konzumace nebo použití daných výrobků ovlivnit. ​

4.3.14. Poskytovatel není jakkoliv zodpovědný za zdravotní či jiné potíže, které mohou zakoupené produkty způsobit. Za případné obtíže přebírá Zákazník plnou zodpovědnost. 

4.3.15. Zákazník se současně zříká jakéhokoliv nároku na úhradu vzniklé škody spojené s výskytem možných zdravotních či jiných obtíží. 

4.3.16. Na jednu objednávku hlídání  lze zakoupit maximálně 3 ks doplňku. 

4.4. DOPLNĚK “ZÁKLADNÍ ÚKLID DOMÁCNOSTI”

4.4.1. Doplněk „základní úklid domácnosti“ dále jen úklid domácnosti, je příplatkovou službou jejiž cena se připočte k ceně tarifu hlídání.

4.4.2. Doplněk “základní úklid domácnocti” lze přiobjednat v objednávkovém formuláři, dle aktuálního ceníku dostupného v platformě Roza a na webových stránkách Catio.cz.

4.4.3. V rámci doplňku je Hrdinka / Hrdina povinen obstarat základní úklid, tedy mytí nádobí, zametení / vysátí podlahy, umytí podlahy, utření prachu, urovnání věcí. 

4.4.4. Doplněk úklidu je časově omezen na 30 minut k danému tarifu hlídání. 

4.4.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo předem stanovit, jaké úkony Hrdinka / Hrdina v daném rozsahu 30 minut, s ohledem na velikost daného místa úklidu (dům, byt), budou provedeny. 

4.4.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zřeknutí se zodpovědnosti, vyhrazení modifikovat, omezit nebo nedodat doplněk bez nároku na úhradu. 

4.4.7. 1 ks objednaného doplňku je základní úklid domácnosti při jedné návštěvě hlídání. 

4.4.8. Na jednu objednávku hlídání lze zakoupit maximálně 3 ks doplňku. 

4.4.9. Zakoupené kusy doplňku lze sčítat dohromady.

4.5. DOPLNĚK “VYZVEDNUTÍ LÉKŮ PRO TEBE A TVÉHO MAZLÍČKA”

4.5.1. Doplněk „vyzvednutí léků pro tebe a tvého mazlíčka“ dále jen vyzvednutí léků, je příplatkovou službou jejiž cena se připočte k ceně tarifu hlídání. 

4.5.2. Doplněk “vyzvednutí léků”  lze přiobjednat v platformě Róza, dle aktuálního ceníku dostupného v platformě Roza a na webových stránkách Catio.cz.

4.5.3. Doplněk se vztahuje na vyzvednutí předepsaných léků i léků / vitaminů z volného prodeje síti lékáren. 

4.5.4. Recept k vyzvednutí léků je předán Zákazníkem na úvodní schůzce, nebo ponechán v místě hlídání, aby si jej mohl/a Hrdina / Hrdinka během návštěvy hlídání převzít.

4.5.5. Předáním receptu, nebo ponechání receptu v místě hlídání získává Hrdina / Hrdinka právo tento recept vyzvednout a následně jej předat (ponechat) v místě výkonu hlídání Zákazníka. 

4.5.6. Vyzvednutí léků je možné v nejbližší lékárně, či specializované prodejně v místě výkonu hlídání. 

4.5.7. Maximální hodnota doplatku za léky je limitována na 400 Kč.

4.5.8. V případě doplatku za léky je zákazník povinen uhradit cenu za doplatek, po předložení účtenky, nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení hlídání a to na účet Poskytovatele 2501524194/2010. Jako variabilní symbol Zákazník uvede číslo Dohody.  

4.5.9. Na jednu objednávku hlídání lze zakoupit maximálně 1 ks doplňku. 

4.5.10. V případě není-li produkt k vyzvednutí dostupný, vyhrazuje si Poskytovatel právo, tento produkt nedodat. 

4.5.11. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zřeknutí se zodpovědnosti, vyhrazení modifikovat, omezit nebo nedodat doplněk bez nároku na úhradu. 

4.5.12. Poskytovatel si vyhrazuje právo dodání substitutu léku, závisí-li na dodání léku život mazlíčka. Tento substitut je dodán po dohodě se zákazníkem, ošetřujícím veterinářem a lékárníkem. 

5. CENY

5.1. Cena doplňků  se stanovuje podle aktuálně platného ceníku v platformě Roza, dostupného také na webových stránkách Catio.cz.

5.2. Smluvní strany se mohou v případě vzájemné dohody také na jiné individuální ceně za poskytnuté doplňkové služby. Poskytnutí individuální ceny je výhradně na rozhodnutí poskytovatele. Zákazníkovi nevzniká žádný právní nárok na individuální nabídku.

6. POVINNÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

6.1. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku. 

7. NEUHRAZENÉ DOPLATKY

7.1. Pokud zákazník neuhradí doplatek (hodnotu nákupu) do 3 dnů od ukončení hlídání, tato dlužná částka bude úročena zákonným úrokem z prodlení plus 5% z dlužné částky, včetně přislušenství za každý den prodlení.

7.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za prodlení s úhradou delší jak 30 kalendářních dnů. Pokud pokuta nebude uhrazena do 3 kalendářních dnů od vystavení, tato dlužná pokuta bude úročena zákonným úrokem z prodlení plus 5 % za každý den z prodlení. Tato pokuta nemá vliv na úhradu dlužné částky včetně příslušenství.

7.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo učinit kdykoliv výhradní rozhodnutí o vymáhání, prominutí celé, nebo části dlužné částky.

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1. Ustanovení tohoto článku OP se nevztahují na spotřebitele. 

8.2. Zákazník se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Poskytovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Poskytovatelem porušením jakékoliv povinnosti Poskytovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto OP.

9. OBECNÁ USTANOVENÍ

9.1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

9.2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9.3. Dohody o hlídání a venčení psů a otázky související se řídí českým právem.

9.4. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

10. ROZHODNÉ PRÁVO

10.1. Tyto OP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a nebo těchto OP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky. 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

11.1. Zpravování osobních údajů se řídí dle zásad ochrany osobních údajů a mlčenlivosti dostupné na internetové adrese https://www.catio.cz/obchodni-podminky/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

12. ÚČINNOST

12.1. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 05. 2020.

Catio.cz si zamilujete vy i vaše kočka!

Chci pohlídat