OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVOU APLIKACI RÓZA

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

1. 1. V těchto obchodních podmínkách:
 

1. 1. 1.Provozovatel“ je Společnost LazyFriday s.r.o., IČO: 06977961, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

 

1. 1. 2.Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Róza, mezi jejíž hlavní funkcionality patří evidence, zpracování zakázek a zobrazení informací o průběhu zakázky služeb LazyFriday catio a LazyFriday dogio a která je dostupná z internetové adresy https://www.roza.catio.cz.

 

1. 1. 3.VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky pro internetovou aplikaci Róza.

 

1. 1. 4.Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

 

1. 1. 5.Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

 

1. 1. 6.Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání aplikace

2. 1. Zobrazení tlačítka s názvem „Login“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

 

2. 2. Kliknutí Uživatele na tlačítko „Login“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

 

2. 3. Kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 rovněž Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace.

 

2. 4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3. Užívání aplikace

3. 1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace.

3. 2. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

3. 3. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

34. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

35. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

36.  Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4. Databáze

4. 1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

4. 2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

4. 3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5. Odpovědnost za škodu

5. 1. Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

5. 2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

6. Ochrana osobních údajů

6. 1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněn před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

6. 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.catio.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

7. Povinné informace pro spotřebitele

7. 1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

7. 2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

7. 2. 1. adresa pro doručování písemností Provozovateli je LazyFriday s.r.o., Gorkého 51/1, Veveří, Brno, Česká Republika;

7. 2. 2. telefonický kontakt Provozovatele je +420 775 898 888;

7. 2. 3. adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je ahoj@lazyfriday.cz;

7. 2. 4. odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

7. 2. 5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

7. 2. 6. Uživateli nevznikají náklady na dodání;

7. 2. 7. ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;

7. 2. 8. údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Aplikace.

7. 2. 9. opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

7. 2. 10. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

7. 2. 11. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

7. 2. 12. předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

7. 2. 13. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;

7. 2. 14. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

8. Rozhodné právo

8. 1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8. 2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

9. Účinnost

9. 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 05. 2022.

Máte dotaz k všeobecným obchodním podmínkám, kontaktujte nás

lazyfriday_dogio.cz_ikony_kontakty_2 bil

Centrum zákaznické péče
tel: +420 775 898 888
e-mail: ahoj@catio.cz
chat: v pravém dolním rohu

O SLUŽBĚ

O LAZYFRIDAY CATIO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Zavolejte nám na:

+420 775 898 888

Jsme tu pro vás každý den:

PO-PÁ: 09:00 - 18:00
SO-NE: 10:00 - 14:00

MAGAZÍN LAZYFRIDAY CATIO

Kočičí poradna

Vše o plemeni

Tipy od catio

Kočka a já

Zdraví